Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Badziew
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaOlsonek Olsonek
Badziew

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaOlsonek Olsonek

June 13 2017

1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viagoodtimesbadtimes goodtimesbadtimes
Badziew
2587 4d51
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoSad soSad
Badziew
0932 2afb 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viacalineczka calineczka
Badziew
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viacalineczka calineczka
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

April 24 2017

Badziew
9632 33a1
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viairie irie

April 23 2017

Badziew
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaflyingalexa flyingalexa
Badziew
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viaszydera szydera
Badziew
Badziew
7727 5c0f
Reposted fromtattoosbyanyone tattoosbyanyone viaszydera szydera

April 19 2017

Badziew
3733 3505
hard
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao
Badziew
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Badziew
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

April 18 2017

Badziew
0984 3cb3
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadis nadis
Badziew
2021 d7c1 500
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
Badziew
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaflyingalexa flyingalexa
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viacalineczka calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl