Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Badziew
9632 33a1
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viairie irie

April 23 2017

Badziew
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaflyingalexa flyingalexa
Badziew
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viaszydera szydera
Badziew
Badziew
7727 5c0f
Reposted fromtattoosbyanyone tattoosbyanyone viaszydera szydera

April 19 2017

Badziew
3733 3505
hard
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao
Badziew
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Badziew
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

April 18 2017

Badziew
0984 3cb3
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadis nadis
Badziew
2021 d7c1 500
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
Badziew
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaflyingalexa flyingalexa
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viacalineczka calineczka
Badziew
5840 8007
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaszydera szydera
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
4753 73dc 500
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Badziew
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viaszydera szydera
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera

April 10 2017

Badziew
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viaszydera szydera
Badziew
1162 8e1d
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl