Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

Badziew

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek

December 04 2019

Badziew
2810 bbf9 500
Reposted fromzciach zciach viamichalkoziol michalkoziol

November 29 2019

Badziew
9210 1be6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaikko aikko
Badziew
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viasankastycznie sankastycznie
Badziew
8458 c591 500
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
Badziew
2335 adb7 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viapanpancerny panpancerny
Badziew

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafreeway freeway
Badziew
5543 2760 500
Reposted fromsoftboi softboi viax-ray x-ray
Badziew
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viacarmenluna carmenluna
Badziew
Badziew
2933 0f93 500
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
Reposted fromciarka ciarka viacarmenluna carmenluna
Badziew
2963 a318
Reposted fromeatpudding eatpudding viacarmenluna carmenluna
Badziew
Reposted fromFlau Flau viacarmenluna carmenluna
Badziew
8241 01c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna
Badziew
Reposted fromzelbekon zelbekon viacarmenluna carmenluna
Badziew
5272 d01f 500
Reposted fromowca owca viacarmenluna carmenluna
Badziew
8040 39dc 500
Reposted fromowca owca viacarmenluna carmenluna
Badziew
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaShittyKitty ShittyKitty
Badziew
4500 efa3 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaShittyKitty ShittyKitty

November 02 2019

Badziew
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialone-wolf lone-wolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl