Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

Badziew
3575 b1af 500
Reposted frommeem meem viajulann julann
Badziew
3397 d151 500
Reposted frompiehus piehus viajulann julann
Badziew

October 13 2019

Badziew
3271 602f 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Badziew
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Badziew
Badziew
5511 bd36 500
Badziew
8669 3a57
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
Badziew
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vialaparisienne laparisienne
Badziew
Badziew
5448 7226 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
Badziew
6734 8c5d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Badziew
6311 27bb 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viasiostra siostra
Badziew
2112 48bc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
Badziew
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaalexandrious alexandrious

October 12 2019

Badziew
5661 2858
Reposted fromchocoway chocoway viaalexandrious alexandrious

October 10 2019

Badziew
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl