Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

Badziew
7932 29ec 500
3766 a562 500

gothiccharmschool:

luzialowe:

soapamine:

I’M SCREAMING

I will never not reblog this. 

Badziew
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viaszydera szydera
Badziew
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera

October 31 2017

7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaflyingalexa flyingalexa
Badziew
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera

October 25 2017

Badziew
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska, Trans
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Badziew
9165 01cf 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaszydera szydera

October 19 2017

Badziew
4380 683f
Reposted fromwyczes wyczes viaszydera szydera
Badziew
5447 9f3c
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
Badziew
6000 6399 500
autentyk.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakartoNik kartoNik
Badziew
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaszydera szydera
5694 e9b6 500
Reposted fromFalka-invincible Falka-invincible viaszydera szydera

October 11 2017

Badziew
Badziew

Dziś wiem: wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je (...) Właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym.

— Myslovitz, Czerwony notes błękitny prochowiec
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadivi divi
Badziew
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viadivi divi
Badziew
2500 522d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viauciekam uciekam
1178 2d41
Reposted fromtheolicious theolicious viaToshi Toshi
8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viasttefcia sttefcia
Badziew
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl