Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

Badziew
1765 9a3f 500
:3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viafreeway freeway

October 28 2018

Badziew
4636 ded6 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
Badziew
4802 ab8a 500
Reposted fromPoranny Poranny viaeazyi eazyi
Badziew
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaawakened awakened
Badziew
9291 3764 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
Badziew
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
Badziew
Badziew
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
Badziew
4041 9167 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
Badziew
0004 b6bc
Reposted fromipo ipo viaszydera szydera
Badziew
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera

October 25 2018

Badziew
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaoxygenium oxygenium
Badziew
3644 123c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoxygenium oxygenium
Badziew
7645 e4c8 500
Reposted fromoll oll viaoxygenium oxygenium
Badziew
9126 e383 500
Reposted fromdojenka dojenka vialaluna laluna
Badziew
Reposted fromshakeme shakeme viaflesz flesz
Badziew
Badziew
3467 d3c4 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
Badziew
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl