Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

7805 8ec4 500
Badziew
1286 c71d
Reposted fromtfu tfu viaOlsonek Olsonek
Badziew
2756 c901 500
Reposted fromfungi fungi viaOlsonek Olsonek
Badziew
2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaszydera szydera
Badziew
2923 ea00
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera

June 17 2017

Badziew
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaOlsonek Olsonek
Badziew

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaOlsonek Olsonek

June 13 2017

1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viagoodtimesbadtimes goodtimesbadtimes
Badziew
2587 4d51
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoSad soSad
Badziew
0932 2afb 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viacalineczka calineczka
Badziew
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viacalineczka calineczka
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

April 24 2017

Badziew
9632 33a1
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viairie irie

April 23 2017

Badziew
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaflyingalexa flyingalexa
Badziew
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viaszydera szydera
Badziew
Badziew
7727 5c0f
Reposted fromtattoosbyanyone tattoosbyanyone viaszydera szydera

April 19 2017

Badziew
3733 3505
hard
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl