Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

Badziew
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Badziew
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

April 18 2017

Badziew
0984 3cb3
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadis nadis
Badziew
2021 d7c1 500
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
Badziew
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaflyingalexa flyingalexa
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viacalineczka calineczka
Badziew
5840 8007
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaszydera szydera
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
4753 73dc 500
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Badziew
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viaszydera szydera
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera

April 10 2017

Badziew
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viaszydera szydera
Badziew
1162 8e1d
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Badziew
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viaszydera szydera
1971 f71a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Badziew
Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? (...) Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się poznawszy ją dokładniej?
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frommikey mikey viaszydera szydera
1361 7dda 500

accordingtodevin:

Age is just a number, don’t let it control your life!   Webtoon Instagram Facebook

Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts viaszydera szydera
Badziew
6450 a324
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viaszydera szydera
Badziew
4706 1166 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl